Minoritetsspråk i Sverige

Följande text om minoritetsspråk i Sverige är skapad som en del av en kursuppgift om att skriva en kort lärobokstext. Jag lägger ut texten här – för att fler kanske är hjälpta av en CC dela likaresurs om våra minoritetsspråk. Texten hade från början bilder som jag av upphovsrättsskäl plockat bort. Denna text delar jag däremot med Creative Common licensen, Creative Commons erkännande, dela lika. Längst ned finns några källor för den som vill fördjupa sig ytterligare.

I Sverige talas uppskattningsvis 150 olika språk. Kanske talar du ett eller flera av dessa. Språk som talas inom Sveriges gränser av färre talare än det svenska språket kallas minoritetsspråk. Arabiska är t.ex. ett av världens största språk men i Sverige är det ändå ett minoritetsspråk. Den 1 januari 2010 fick fem minoritetsspråk en särskild ställning när lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft. Lagstiftningen som berör minoritetsspråken och dess talare berör också våra nationella minoriteter.

Bakgrunden till 2010 års svenska lagstiftning återfinns på EU-nivå och riktlinjer som Europarådet formulerat. Vilka nationella minoriteter och minoritetsspråk som skulle få erkännande och skydd i lagstiftning byggde på två saker. Att språket talats i Sverige i minst hundra år och att talarna själva önskade att få ställning som nationell minoritet. Minoritetsspråken med skydd i lagstiftning är: samiska, finska, romani chib, meänkieli och jiddisch.

Finska

Människor har flyttat mellan Sverige och Finland under lång tid. Sverige gav på 1500-talet skattelättnader till de finländare som ville flytta till Sverige. Under 1960-talet kom många finländare till Sverige för att arbeta inom industrin. Detta har lett till att det finns en relativt stor grupp finsktalande i Sverige. Rörelsen mellan länderna går även att följa genom vissa ord. ”Hen” är ett låneord från finskans ”hän”, ett finskt pronomen. Efter att hen plockats upp i svenskan började det först användas på Åland och sedan på nytt i Finland i mycket större omfattning än tidigare.

Meänkieli

Historien bakom meänkielitalarna i Sverige knyter an till Sverige och Finlands sammanflätade historia. 1809 blev Tornedalen svenskt efter ett fredsfördrag mellan Ryssland och Sverige som krigat. I Tornedalen bodde 1809 finsktalande och sedan dess har språket utvecklats till att bli ett eget språk som idag kallas meänkieli.

Samiska

Samiskan är det äldsta språk som talas i Sverige och Norden. Språket har ett ursprung som går 4000 år tillbaka i tiden och det finns belägg för att språket talats i Sverige i minst 2000 år. Samiska talas av människor i de norra delarna av Norge, Sverige, Finland samt i vissa delar av Ryssland. Idag kan vi se att samiska får mer plats i samhället då exempelvis ortsnamn i Norrland nämns på både svenska och samiska på skyltar och kartor.

Romani chib

Romani chib kom till Sverige för ungefär 500 år sedan när de första romerna kom till Sverige. Romani chib är ett indoeuropeiskt språk, som idag bär med sig influenser från många länder däribland: Indien, Iran, Grekland, Rumänien och Sverige. Att romani chib funnits länge i Sverige märks bland annat på låneorden från språket som finns i svenska. Att bli arg och ”lacka ur” är exempelvis ett minst 300 år gammalt uttryck som svenskan lånat in från romani chib.

Jiddisch

Jiddisch kom till Sverige på 1700-talet när de första judarna kom till Sverige. Jiddisch är de minsta av våra minoritetsspråk och talas av ungefär 3000 personer. Språket utvecklades från början ur hebreiska, franska och tyska. Jiddisch skrivs med hebreiska bokstäver från höger till vänster.

Vad betyder rättsskyddet för minoritetsspråken?

Minoritetsspråkens juridiska ställning, som de fått genom lagstiftningen, ger ett grundskydd för språken och dess talare. Det offentliga Sverige, som t.ex. skola, domstolar och statlig media, ansvarar för att skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, identitet och sina språk.

Våra fem minoritetsspråk har inte samma rättigheter i lagen. Finska-, samiska- och meänkielitalare har exempelvis rätt att i kontakt med vissa kommuner tala sitt eget språk och få barnomsorg och äldreomsorg på sitt modersmål. Det har inte jiddisch och romani chibtalande.

I tolkningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk menar man att en av de viktigaste funktionerna som lagstiftningen fyller är att den ger ett skydd från försök att hindra människor från att använda något av minoritetsspråken.

Källor

This entry was posted in Svenska and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.