En jämförelse av papperprov och digitalaprov inom Samhällskunskap

60 elever hade genomfört ett samhällskunskapsprov i kursen Samhällskunskap 1B på gymnasiet med fyra frågor på papper. 9 elever som behövde göra omprov på en eller två frågor fick möjlighet att göra detta digitalt istället. Under provet fick de tillgång till internet och full frihet att besöka vilka sidor som helst. De fick däremot en uppmaning att inte tala med varandra, tex kommunicera via Facebook-chatten eller dylikt. Detta kontrollerades dock inte tekniskt eller manuellt i någon större omfattning under provet. De fick en uppmaning av mig att börja skriva först och surfa sedan för att säkra att de klarade tidsperspektivet.

Bakgrund till testet av digitala prov

Ett av fyra betygskriterier för den här kursen är formulerat enligt följande:  I arbete med samhällsfrågor söker, granskar och tolkar eleven information från olika källor, redovisar sina källor samt gör reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven uttrycker, på ett strukturerat sätt, sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar sig i förhållande till källorna.

Här uppfattar jag det som att det finns en öppning för att genomföra prov digitalt eftersom förmågan att förhålla sig till information även är något som eleven ska bli bedömd utifrån i den här kursen.

Frågornas karaktär

En av frågorna eleverna fick var av beskrivande karaktär. Denna var helt klart möjlig att söka sig till svar på.

En av frågorna eleverna fick handlade om att de skulle applicera sin kunskap på ett scenario. Detta var ”svårgooglat” eftersom scenariot var fiktivt.

Uppfattat resultat vid digitalt prov

Elevernas svar var längre än vad de varit handskrivet. Detta skulle så klart kunna bero på att de studerat mer till omprovet än vad de gjort första gången.

Elevernas svar blev vid en jämförelse sinsemellan mera spretiga, hade en större spridning på olika begrepp som olika elever använde.

Elevernas digitala beteende

Genom observation av elevernas skärmar på plats i rummet såg jag eleverna besöka Wikipedia, National Encyklopedin, Flashback och Aftonbladet. Utöver detta ett antal sidor som jag inte kände igen på håll.

En elev gick igenom lärarens material ifrån undervisningen i ämnet som fanns i skolans portal i digitalt format.

Flera elever läste om närliggande begrepp till provets ämne, alltså inte kärnbegreppen som undervisningen handlat om.

Slutsatser om resultatet

Elevernas svar innehöll visa tecken på inspiration/påverkan  från andra källor i en fråga där de själva skulle ta ställning och motivera sitt svar.

Eleverna som gjort provet digitalt svarade med flera oväntade nyanser på frågor som återkom från pappersprovet vid i en jämförelse. Eleverna lärde sig alltså fler perspektiv på redan etablerad kunskap.

Eleverna lärde sig relatera ny kunskap till etablerad kunskap.

Fördelar med digitala prov ur ett elevperspektiv

 • Möjlighet att nå ett bättre resultat, genom mer utförliga och nyanserade svar. (som är betygskriterier)
 • Möjlighet till lärande vid provtillfället.

Fördelar med digitala prov ur ett lärarperspektiv

 • Lättare att läsa
 • Lättare att arkivera
 • Säkrare arkivering

Nackdelar med digitala prov ur ett elevperspektiv

 • Min gissning är att det kan vara en utmaning att hantera provtillfället och informationssökning vid samma tidpunkt, svårt att prioritera tid.

Nackdelar med digitala prov ur ett lärarperspektiv

 • Svårare att bedöma eftersom elevernas svar blev spretigare.
 • Vilken typ av bedömning är möjlig efter provet?

Vilket syfte fyller provet vid en jämförelse mellan pappersprov och digitala prov med internetaccess

Pappersprov: Summativ bedömning av uppnådd kunskap.

Digitalt prov med internetaccess:  Prov för lärande.

Utmaningar med digitala prov

Det finns några följdfrågor som skulle behöva utforskas mera för att kunna komma längre med ett digitalt provformat.

 • Hur ska betygskriteriet som är utskrivet i bakgrunden bedömas på ett bra sätt i proven?
 • Vilka typer av frågor inom samhällskunskapen lämpar sig för ett digitalt provformat?
 • Vilken typ av bedömning är möjlig att göra av en elevs kunskap och förmåga när provet genomförs digitalt med internetaccess?

Om testet

Testet är helt ovetenskapligt genomfört och allt bygger på min “upplevelse” av vad som hände när ett digitalt prov testades.

This entry was posted in Prov och bedömning and tagged , . Bookmark the permalink.