Digitalisering av nationella prov och elevens bästa

De nationella proven ska digitaliseras. Tre motiv till detta enligt Skolvärlden är att ”motverka fusk, underlätta rättning och höja rättssäkerheten”. Med tanke på att andra länder, som Norge exempelvis, kommit längre med sin digitalisering gissar jag att det allmänt också kan anses tidsenligt och modernt med digitala nationella prov.

För att ge lite perspektiv, elevperspektiv, på vad detta kan innebära tänkte jag jämföra hur det fungerar idag, och hur det potentiellt sett kommer att bli med digitala nationella prov. Jag kommer att börja med att använda två kända personer som hypotetiska exempel. Ta vår nuvarande statsminister, Stefan Löfven, och författaren Camilla Läckberg, två olika typer av kändisar som båda skrivit sina nationella prov på papper. Om du eller jag hypotetiskt skulle vilja ta del av alla nationella prov som dessa två har skrivit, är det fullt möjligt att göra det idag. Vi behöver ta reda på samtliga skolor som de gick i, åka dit, begära ut proven, och hoppas att proven finns kvar i skolornas respektive arkiv. Efter det kan vi sätta oss och läsa vad Löfven och Läckberg skrev om i sina uppsatser det sista året på gymnasiet exempelvis. Som jag skrev är både Löfven och Läckberg exempel – jag vet inte vilka prov de skrivit och inte skrivit men jag hoppas ni förstår vad jag försöker förmedla. En dedikerad privatperson eller journalist skulle idag kunna gräva fram vad vem som helst skrivit på ett nationellt prov.

Provsvar knutna till de nationella proven blir idag klassade som allmän handling på kommunala skolor, på privata skolor blir de inte det. Om ett par år när samtliga prov digitaliserats, alltså prov från årskurs 3 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet, tio år av prov, hur kommer utlämning av en enskild persons provuppgifter att gå till då? Det finns två skäl till att jag ställer mig den här frågan. När proven digitaliseras antar jag att det samtidigt betyder att administrationen centraliseras. Vidare antar jag att det kommer att finnas ett centralt IT-system för genomförande av nationella prov och att samma system även kommer att stå för insamlingen av elevsvar. Utifrån hur det fungerar idag med allmän handling skulle det betyda att provsvaren inte längre inkommer till enskilda kommuner som allmän handling på papper utan istället inkommer till den organisation som administrerar IT-systemet för genomförande av de nationella proven. Detta förstår jag som att exempelvis Skolverket eller de universitet som utvecklar proven skulle kunna ha samtliga elevsvar digitala inkomna som en allmän handling framgent. Vilket då för att sammanfatta skulle göra att det blir mycket enklare att få fatt på en elevs provsvar från hela hennes skolgång.

Vi föreställer oss att tiden går, om elva år från idag går de första årskullarna med elever som har skrivit samtliga sina nationella prov digitalt ut skolan. Hypotetiskt föreställer vi oss att en ny ung författare slår igenom, Love Stefano, samtidigt som Sverige får en ny statsminister Lisa Kalmström.  Alla Love och Lisas prov från hela deras skolgång finns digitalt arkiverade hos en aktör, kanske Skolverket. Om jag nu i framtiden skulle vilja läsa Love eller Lisas provsvar kan det vara bra att ha lite koll, eller påminnas om hur de nationella proven i kanske framförallt svenska och engelska är upplagda. För att ge så många elever som möjligt goda chanser att komma på uppslag till texter i dessa ämnen brukar ämnena som eleverna förväntas skriva om vara ganska breda, samtidigt som de ofta finns en ansats till något relevant, viktigt och kanske lite utmanande. Dessa förutsättningar ger sammantaget bättre texter samtidigt som en del texter blir mer eller mindre utelämnande för eleven som skrivit den.

Vi går tillbaka till våra nya framtida kändisar, Love och Lisa. Om lagstiftningen skulle se exakt likadan ut som den gör idag – skulle jag kunna höra av mig till Skolverket och be att få alla Love och Lisas digitala prov utlämnade till mig. Givet teknikens möjligheter skulle förfarandet kunna ta någon minut allt som allt. För elevernas lärande skulle detta eventuellt kunna vara en fördel. Lärare som vill få en bild av en elevs utveckling över tid i ett ämne borde kunna undersöka elevens tidigare resultat. Om tid finns skulle det kunna bli lite enklare för en lärare (och eleven själv) att följa elevens progression i ett ämne och även anpassa undervisning därefter.

Sett ur ett samhällsperspektiv undrar jag över fördelar och nackdelar med att Lova och Lisas hela provhistorik skulle bli mera möjlig för vem som helst att läsa.  Vilka fördelar och nackdelar finns med att provhistorik från våra politiker, kändisar, grannar, ex, barn, vänner, ovänner och journalister blir tillgängliga på ett helt annat sätt? Och hur skulle de påverka ditt förhållningssätt som elev till ett nationellt prov i svenska om du visste att det du skrev snart har möjlighet att med några klick bli tillgängligt för allmänheten?

Självklart ska proven digitaliseras, för skolan som organisation och institution kommer detta med många fördelar, som även gagnar den enskilda eleven. Det finns säkert flera personer som sitter och tittar på hur frågan om digitala provsvar och allmän handling borde hanteras framåt. Det hade varit intressant att få ta del av den diskussionen och se vilka fördelar och nackdelar som kan finnas.

This entry was posted in Prov och bedömning, teknik and tagged , . Bookmark the permalink.