Idéer till universitetslärare

Höstterminen har börjat och lärandet på universitet är i full gång! Efter några veckors studier har jag några idéer till mina universitetslärare som skulle kunna göra mig till en mycket bättre student!

Hjälp mig med de engelska texterna

För kurslitteratur på engelska, framförallt en del akademiska artiklar, skulle jag uppskatta om du ville ge mig en lista med glosor för texten. Engelska ord översatta till svenska. Här syftar jag till eventuella svåra adverb, adjektiv eller ovanliga verb, självklart inte begreppen som jag själv ska bygga en kunskap om.

Jag har bott och läst två år på gymnasienivå i Kanada, och hade själv högsta möjliga betyg i engelska i alla kurser på mitt svenska gymnasium. Min engelska är bättre än många andras. En del artiklar som vi får anvisade som kurslitteratur är ändå mycket komplicerade och avancerade för mig.

Så vitt jag känner till ingår det inte i några utav de statsvetenskapliga kurserna även kunskapsmål som innefattar att jag ska utveckla min engelska? Om sådana mål finns tar jag gärna emot tips på fördjupad läsning om dessa!

För mig som student blir det väldigt aversivt, som Skinner pratar om i sin teori om lärande, att mötas av en text som är långt över min egen nivå på det engelska språket. För mig som student hamnar texten på grund av sitt avancerade språk också lätt utanför min proximala utvecklingszon som Vygotsky pratar om. Utifrån dessa två förutsättningar kan det vara lätt för mig som student att känna ett extra motstånd inför mitt lärande av ditt ämne när detta händer. Om ämnesdidaktiken på universitet tar sin utgångspunkt i andra teoretikers forskning om lärande än Skinner och Vygotsky tar jag tacksamt emot tips på fördjupad läsning om dessa!

Ge mig mjuka ingångar till kursens ämnen

Det hade varit toppen om jag fått en lista på frivilliga källor utanför den obligatoriska kurslitteraturen. Här ser jag framför mig t.ex. youtubefilmer, twitterkonton och bloggar. Min efterlysning här handlar om ett skifte i förhållningssätt, hjälp mig förstå ämnet du försöker undervisa i, kontrollera inte om jag förstår litteraturen. Dessa mjuka ingångar handlar om att hitta övergångar från mitt vardagsspråk och min förförståelse till ditt ämne.

Fler förslag!

Min reflektion handlar om att öka det didaktiska inslagen i universitetsstudierna utifrån de teorier om lärande som jag hittills läst, som min undervisning på gymnasiet senare förväntas vara baserad på. Och, min reflektion för fram ett förslag på hur man skulle kunna arbeta med en form av lässtrategi. Det skulle kunna finnas flera andra! Det finns ju självklart ett didaktiskt inslag i att lämna ut en text och sedan göra en summativ bedömning på förståelsen av den. Om det finns en föresats att det ska bedrivas undervisning även på universitetsnivå så tänker jag mig att det skulle kunna finnas flera metoder som skulle kunna ge ett bättre resultat när det gäller min (som student) motivation inför ämnet och uppgiften, min kunskapsutveckling samt utvecklingen av min metakognitiva förmåga.

 

This entry was posted in Ämnesdidaktik, Lärarstudent and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Idéer till universitetslärare

  1. Pingback: Efterlysning: En språkpolicy för lärarutbildningen | Grävardotter

Comments are closed.